Sápmi

The Sami people are found in four countries: Russia, Finland, Norway, and Sweden. This big land area is called Sápmi. Sápmi covers all the northern part of the cap of the north, from the Russian Kola Peninsula in the east to Dalarna in the south. Sápmi as a concept includes both the land Sápmi and the Sami people.

The Sami language has several different varieties, of which North Sami has the most speakers. Sami is a Finnish-Ugrian language. Far from all Sami people can speak Sami today. 

Read more at samer.se (Swedish) 

Animals

The reindeer
The reindeer is central in the Sami community and a real survivor in the arctic climate. It feeds on different lichens and many green plants. Vajorna (the females) also have antlers and keep them over the winter to get rid of bulls with no antlers from grazing pits. The bulls shed the antlers in November after the heat period. The hair of the reindeer is hollow which gives them a good insulation. Everything from the reindeer is taken care of and used for food and duodji.

The moose
The moose has always been an important hunting prey for the Sami people. You can also see that on old rock carvings. The hunting has a big part for the livelihood for the Sami people who are living in the traditional sectors. During wintertime, the moose mostly feed on branches and bark. 

Predators
Wolf, wolverine, lynx, bear and golden eagle are the five big animals that prey on reindeer. Wolverine and lynx are the predators that kill the most.  Depending on where you are in Sápmi it’s different which predators are most common.

Small animals
In Sápmi, there are a variety of smaller animals like the hare, fox, birds etc. 

Food

Traditional food in Sápmi is meat and fish supplemented with herbs and berries. Salt and flour were bought so you could bake bread. Fish and meat were eaten either fresh, salted, smoked, dried or conserved in a different way. The Sami cuisine still looks the same, but with new dishes with outside influences. Reindeer and moose meat, Arctic char, Whitefish, cloudberries, blueberries, lingonberries, Angelica and Mountain Sorrel are common in the Sami cuisine. Coffee cheese was made from reindeer milk, later also from goat and cow milk. Lots of new exciting things are happening with the developing of Sami cooking today.

Duodji

Duodji is handicraft, both with soft and hard materials. It has a significant symbolic value to the Sami identity and is an important carrier of the culture. Duodji is an important part of the Sami community as a livelihood or part of it. The clothing and handicraft look different depending on where in Sápmi you are from, it can tell from which area you come from. You only use skin, fur, tendons, yarn, fabric, tin, silver, roots in the creating process. Both in traditional and new creations. The clothing can be traditional, but also more innovative, with the traditional clothing as a base.

Eight seasons

In former days the Sami have had their own calendar with more months and it was made of wood or horn. You also divided the year in one summer period and one winter period. The changes in Sápmi are so big throughout the year so there have been a need to divide the year into more seasons. They are the following eight: 

Giđđadálvi – springwinter
Giđđa -spring
Giđđageassi – springsummer
Geassi – summer
Čakčageassi – autumnsummer
Čakča – autumn
Čakčadálvi – autumnwinter
Dálvi – winter

Sápmi

Samerna bor i fyra länder: Ryssland, Finland, Norge och Sverige. Detta stora landområde kallas för Sápmi. Sápmi breder ut sig över hela den norra delen av Nordkalotten, från ryska Kolahalvön i öster till Dalarna i söder. Sápmi som begrepp innefattar både landet Sápmi och folket samerna.

Det samiska språket har flera varieteter, varav nordsamiska har flest talare. Samiska är ett finsk-ugriskt språk. Långt ifrån alla samer kan tala samiska idag.

Läs mer på samer.se 

Djur

Renen
Renen är central i det samiska samhället och en riktig överlevare i arktiskt klimat. Den lever på olika lavar och många olika gröna växtarter. Vajorna (renkorna) har också horn och behåller sina horn över vintern för att kunna mota bort hornlösa tjurar från betesgroparna. Tjurarna fäller hornen i november efter brunsten. Renens hårstrån är ihåliga vilket medför en god isolering. Allt från renen tas tillvara till mat och duodji.

Älgen
Älgen har alltid varit ett viktigt jaktbyte för samerna, det kan man också se på gamla hällristningar. Jakten är en viktig del av levebrödet för de samer som lever i de traditionella näringarna. Älgen lever under vintern i stor del på kvistar och bark.

Rovdjur
Varg, järv, lo, björn och kungsörn är de fem stora rovdjuren som tar renar. Järv och lo är de rovdjur som orsakar de största rovdjursförlusterna. Beroende på var i Sápmi du är så är det olika vilka av rovdjuren som är vanligast.

Smådjur
I Sápmi finns diverse mindre djur såsom hare, räv, olika fåglar mfl.

Mat

Traditionell samisk mat är kött och fisk kompletterat med örter och bär. Salt och mjöl köpte man och bakade bröd. Fisk och kött åts färsk, saltades, röktes, torkades eller konserverades på annat sätt. Den samiska mathållningen ser fortfarande likadan ut, men med nya maträtter med influenser utifrån. Ren- och älgkött, röding och sik samt hjortron, blåbär, lingon, kvanne, fjällsyra är vanligt i samisk mathållning. Kaffeost gjordes av renmjölk, senare också av mjölk från ko och get. Mycket spännande sker idag i utvecklandet av samisk mat.

Duodji

Duodji är slöjd och hantverk, både mjuk- och hårdslöjd och har ett stort symbolvärde för den samiska identiteten och en viktig kulturbärare. Duodji är viktig i det samiska samhället som näring och binäring. Beroende på varifrån i Sápmi du kommer ifrån ser klädedräkten och slöjden olika ut, man kan se varifrån någon kommer. Man använder bra skinn, päls, senor, garn, tyg, tenn, silver, rötter i skapandet, både det traditionella och mer nyskapande. Klädedräkten kan vara traditionell, men också mer nyskapande med den traditionella klädedräkten som grund.

Åtta årstider

Förr har samerna haft en egen kalender med fler månader och kalendern var gjort i trä eller horn. Man har också delat in året i ett sommarhalvår och ett vinterhalvår. Då variationerna i Sápmi är så stora under året har det varit behov av att dela upp året i fler årstider, vilka är följande åtta:

Giđđadálvi – vårvinter
Giđđa -vår
Giđđageassi – vårsommar
Geassi – sommar
Čakčageassi – höstsommar
Čakča – höst
Čakčadálvi – höstvinter
Dálvi – vinter